CANCELED_WOBA.jpg

Dārgie pasākuma apmeklētāji!

Ņemot vērā situāciju ar COVID-19 epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, informējam Jūs, ka diemžēl Wings over Baltics 2020 Aviošovs šogad NENOTIKS!

No 1.-2.augusta šovs tika pārcelts uz 5.-6.septembri, cerot, ka COVID-19 pulcēšanās ierobežojumi vairs nebūs tik strikti un ļaus noorganizēt pasākumu vēl augstākā līmenī kā pagājušajā gadā, taču, ņemot vērā pēdējos notikumus, nav iespējams to nodrošināt un paredzēt. Turklāt vairāku valstu dalībniekiem nav iespējams ierasties uz aviošovu minēto ierobežojumu dēļ.

Mēs esam sociāli atbildīgi un nevēlamies nekādā veidā tieši vai netieši veicināt COVID-19 izplatību vai epidemioloģisko ierobežojumu neievērošanu, tādēļ lūdzam ar sapratni attiekties pret mūsu lēmumu pasākumu pārnest uz vēlāku laiku!

Noteikti informēsim Jūs par turpmāko pasākuma norisi, visas iegādātās biļetes būs derīgas, kā arī solām patīkamus pārsteigumus visiem, kas bija iegādājušies biļetes iepriekšpārdošanā! Cieņā, Wings over Baltics 2020 administrācija

***

Dear event visitors!

Taking into account the situation with COVID-19 epidemiological restrictions, we inform you that unfortunately Wings over Baltics 2020 Avioshow has to be postponed and will not happen this year!

From August 1- 2 the show was postponed to September 5-6 in the hope that COVID-19 gathering restrictions would no longer be as strict and would allow the event to be organized at an even higher level than last year, but in the light of recent events, it is not possible to ensure and anticipate it. In addition, participants from several countries are unable to attend the air show due to these restrictions.

We are socially responsible and do not want to contribute in any way, directly or indirectly, to the spread of COVID-19 or non-compliance with epidemiological restrictions, so please be understanding to our decision to postpone the event! We will definitely inform you about the further course of the event, all purchased tickets will be valid, as well as we promise pleasant surprises to everyone who had purchased tickets in advance!

Sincerely, Wings over Baltics 2020 administration

***

Уважаемые посетители мероприятия! Учитывая ситуацию с эпидемиологическими ограничениями COVID-19, сообщаем, что, к сожалению, авиашоу «Wings over Baltics 2020» отложено и не состоится в этом году!

С 1-2 августа шоу было перенесено на 5-6 сентября в надежде, что COVID-19 ограничения больше не будут такими строгими и позволят организовать мероприятие на еще более высоком уровне, чем в прошлом году, но в свете недавних событий невозможно это обеспечить и предвидеть. Кроме того, участники из нескольких стран не могут присутствовать на авиашоу из-за этих ограничений. Мы социально ответственны и не хотим каким-либо образом прямо или косвенно способствовать распространению COVID-19 или несоблюдению эпидемиологических ограничений, поэтому, пожалуйста, будьте сочувствующими нашему решению отложить мероприятие! Мы обязательно сообщим вам о дальнейшем ходе мероприятия, все купленные билеты будут действительны, а также обещаем приятные сюрпризы всем, кто приобрел билеты заранее!

С уважением, Администрация «Wings over Baltics 2020»

All Rights Reserved. Wings Over Baltics Airshow 2020